กีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพนสูง

กีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพนสูง

โรงเรียนได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในตำบลโพนสูง ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนดงค้าพัฒนา เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน นักเรียนต่างให้ความสนใจ มุ่งมั่น และตั้งใจในการแข่งขันเป็นอย่างดี