กตัญญู(บุคลากร) ปีการศึกษา 2562

กตัญญู(บุคลากร) ปีการศึกษา 2562

หลังจากเสร็จสินกิจกรรมวันกตัญญูในช่วงเช้า ซิสเตอร์ ครู บุคลากร และพนักงานได้ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมกับชมการแสดงจากตัวแทนครู ตัวแทนพนักงาน และการมอบขวัญแด่ซิสเตอร์ลับ สมจัทร์ อธิการิณี ในกิจกรรมซิสเตอร์อธิการิณีได้มองขวัญแก่ครู บุคลากร และพนักงานเช่นเดียวกัน