ฉลองศาสนนามซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ

ฉลองศาสนนามซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ

วันที่ 23 มกราคม 2563 คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ในโอกาสการฉลองศาสนนาม โดยนักบุญอักแนสมีคุณธรรมประจำใจคือการยึดมั่นในการถือพรหมจารี