ฉลองเลารา วีกุญญา

ฉลองเลารา วีกุญญา

วันที่ 22 มกราคม 2563 ซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมฉลองนักบุญเลารา วีกุญญา เพื่อน้อมลำรึกถึงการยอมพลีชีวิต และการเสียสละ เพื่อแสดงความรักต่อพระเจ้า พร้อมกับการรับฟังโอวาทจากซิสเตอร์ สุพีเรีย ลับ สมจันทร์ แล้วนำข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติ โดยยึดแบบอย่างจากนักบุญเลารา วีกุญญา