ผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร

ผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร

ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2020 ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ได้นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน ประกอบด้วย ครูรวงทอง นนทะชัย ครูไอลดา โสภาลุน ครูจินตนา โอนากุล ครูขวัญชนก ชัยรัตน์ และครูมานิตย์ พระวิเศษ นักเรียนผู้นำจำนวน 14 คน ร่วมค่ายชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “พลังเยาวชนซาเลเซียน” ซึ่งจัดโดยฝ่ายอภิบาลระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ในปีนี้มีสถาบันในเครือฯเข้าร่วม 7 สถาบัน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนนารีวุฒิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ และมูลนิธิธิดารักษณ์ จอมทอง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 คน มีวิทยากรให้การอบรมในหัวข้อต่อไปนี้ To be STAR โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ (เนื้อหาจากคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน2020) และหัวข้อ Finding treasure โดยคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา (เนื้อหาจาก Christus Vivit) พร้อมกับทีมงานฝ่ายอภิบาลได้นำกิจกรรมอบรมต่าง ๆ นำสู่การระดมพลังความคิดอุดมการณ์ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการอภิบาลตลอดปี ดังนี้ “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” ในบรรยากาศซาเลเซียนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมทุกกิจกรรมด้วยความร่าเริงยินดี สร้างสรรค์ และรับผิดชอบ