กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ครูภัคนิชา จันทร์วิเศษ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ หรือ HEALTH PROMOTION หมายถึง ขบวนการส่งเสริมให้นักเรียน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเองเพื่อบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม