ตรวจสุขภาพฟัน

ตรวจสุขภาพฟัน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่พนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง นำโดยนายทศพล หน่วยเขียว ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและเคลือบหลุมร่องฟันให้กับนักเรียน