ไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูภายในชั้นเรียนเพื่อลดความแออัด ตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน และกตัญญูรู้คุณแก่คุณครูทุกท่าน อันเป็นค่านิยมที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และอบรมบ่มนิสัยศิษย์ให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่งในสังคมต่อไป