การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่าน โรงเรียนได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครทั้งหมด 4 คน โดยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ได้ลำดับคะแนน ดังนี้
ที่ 1 ผู้สมัคร เบอร์ 2 เด็กหญิงวรัญญา สารศิริ
ที่ 2 ผู้สมัคร เบอร์ 3 เด็กหญิงกัญญาพัชร ศาลากาล
ที่ 3 ผู้สมัคร เบอร์ 4 เด็กหญิงธัญญเรศ แก้วพระโอ๊ะ
ที่ 4 ผู้สมัคร เบอร์ 1 เด็กหญิงชญานิษฐ์ สมสนุก
ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 ผู้ที่ได้เป็นประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงวรัญญา สารศิริ