วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูภายในชั้นเรียนเพื่อลดความแออัด ตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์ อันเป็นค่านิยมที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป