ฉลองวันเกิดแม่พระ

ฉลองวันเกิดแม่พระ

8 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมกันฉลองวันแม่พระบังเกิด หลังกิจกรรมหน้าเสาธง ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับอัศจรรย์ ความหมายของวันฉลอง และร่วมขอพรแม่พระในโอกาสนี้ด้วย ขอพระมารดามารีย์ ได้คุ้มครองดูแลทุก ๆ คนในโรงเรียนแห่งนี้ ด้วยความรักเมตตาของพระนาง ให้ปลอดพ้นจากความทุกข์โศก โรคภัยทุกประการ ด้วยเทอญ