การแข่งขันกีฬา

การแข่งขันกีฬา

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ส่งตัวแทนนักเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โรงเรียนภายในตำบลโพนสูง เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา