ขอแสดงความยินดีกับซิสเตอร์ผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพ

ขอแสดงความยินดีกับซิสเตอร์ผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพ

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองการปฏิญาณตนตลอดชีพของซิสเตอร์มารีอา มัลลิกา ด้านซอม ซิสเตอร์มารีอา ปัจจนีย์ ไทยลำภู และซิสเตอร์อักเนส โยธิกา บุญธาตุ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ในเขตอุดรธานี ทั้งนี้ มาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯแขวงแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมมอบมงกุฎแก่ซิสเตอร์ทั้งสามท่านอีกด้วย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียว และความชื่นชมยินดีตลอดไป