การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing (IOT) ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางแห่งการเรียนรู้ใหม่ๆ พร้อมกับเสริมสร้างอาชีพในอนาคตอีกด้วย