กิจกรรมฉลองแม่พระนิรมลทิน

กิจกรรมฉลองแม่พระนิรมลทิน

วันที่ 8 ธันวาคม 63 ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมฉลองแม่พระนิรมลทิน เพื่อแสดงถึงความเคารพรักต่อพระมารดามารีย์ และขอการอวยพรจากพระนางให้ปกป้องคุ้มครองดูแลทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังการรู้จักรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ เช่นเดียวกับพระแม่