กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมกีฬาสี

วันที่ 9 ธันวาคม 63 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นต้น ความมีวินัย การมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน ความสามัคคี มีจิตสาธารณะ อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมรรถณะสำคัญ การคิด การแก้ปัญหา มีทักษะในการเจริญชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม