ขอบคุณคณะครู

ขอบคุณคณะครู

เช้าวันที่ 27 มกราคม ตัวแทนนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 กล่าวขอบคุณคณะครูที่ได้อบรมดูแล มีความพากเพียรต่อนักเรียนด้วยความรักเสมอมา พร้อมมอบของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งคำขอบคุณจากคณะซิสเตอร์ และนักเรียน