ฉลองศาสนนามนักบุญอากาทา

ฉลองศาสนนามนักบุญอากาทา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมฉลองศาสนนามของซิสเตอร์ สุพีเรีย ลับ สมจันทร์ ระลึกถึงนักบุญอากาทา และรับฟังโอวาทพร้อมกับนำข้อคิดที่ได้นำไปปฏิบัติ