กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้มีพิธีเปิดกิจกรรมในช่วงเช้าโดยมีซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศกล่าวเปิดและรับการรายงานจากครูสุธาทิพย์ บรรเทาทุกข์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงจุดประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู้จักสังเกต สร้างทักษะพื้นฐานต่าง ๆ มีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของลูกเสือ เนตรนารีได้ จากนั้น ได้ส่งนักเรียนออกเดินทางโดยแบ่งเส้นทางให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้น มีกิจกรรมฐานเป็นระยะ ระหว่างการเดินทางมีคณะครูติดตามนักเรียน และจัดกิจกรรมในจุดที่กำหนดพร้อมทั้งรับประทานอาหารเที่ยงที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมให้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน หลังจากกิจกรรมสันทนาการได้เดินทางกลับโรงเรียนอย่างปลอดภัย และลอดปากเสือเป็นจุดสิ้นสุดกิจกรรมการเดินทางไกลในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมกับคณะครูที่ได้จัดเตรียมอย่างเต็มที่ และดูแลนักเรียนตลอดวัน