นิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ

นิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ยินดีต้อนรับท่านศึกษานิเทศก์ที่ได้มาตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณ ท่านศน. นิกร ศรีสุพัฒน์ ท่านศน.ศักดา กาหาวงศ์ และท่านศน.ปราโมทย์ กบรัตน์ ที่ได้มานิเทศ ติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน พร้อมคำแนะนำด้วยความเป็นกัลยณมิตร