ตรีวารเตรียมฉลองวันกตัญญู

ตรีวารเตรียมฉลองวันกตัญญู

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณคณะครู มีการกล่าวขอบคุณคณะครูด้วยภาษาไทยและภาษาจีน โดยมีตัวแทนครู คือ คุณครูสามารถ ไทยลำภู พร้อมทั้งให้โอวาทและได้มอบข้อคิดดีๆให้กับนักเรียนนำไปปฏิบัติ