ตรีวารเตรียมฉลองวันกตัญญู

ตรีวารเตรียมฉลองวันกตัญญู

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณต่อซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี พร้อมกับคณะซิสเตอร์ ได้รับฟังโอวาทจากซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ โอกาสนี้ได้รับมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดี ประพฤติดี และการเป็นศาสนิกชนที่ดี