ขอบคุณพนักงาน

ขอบคุณพนักงาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตัวแทนนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ได้กล่าวขอบคุณพนักงานที่ได้คอยดูแล และจัดเตรียมทุกสิ่งให้สะอาดเรียบร้อย สะดวกสบาย เอื้อต่อการเรียนรู้และเติบโตในทุกสถานที่