ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี

วันที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้เป็นสถานที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง จำนวน 22 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูงเหนือ จำนวน 16 คน ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-15.30 น. ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการประมาณ 400 คน การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้บริการอย่างดีเป็นระบบ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์เสมอมา ขอพระเจ้าได้ตอบแทนทุกท่านร้อยเท่าพันทวี และขอให้นักเรียนทุกคนได้ปลอดภัยจากโรคระบาดและอันตรายทั้งปวง