ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ( เข็ม 2 )

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ( เข็ม 2 )

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้เป็นสถานที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม) (เข็ม 2 ) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุงร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูงเหนือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-15.30 น. การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้บริการอย่างดีเป็นระบบ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์เสมอมา ขอพระเจ้าได้ตอบแทนทุกท่านร้อยเท่าพันทวี และขอให้นักเรียนทุกคนได้ปลอดภัยจากโรคระบาดและอันตรายทั้งปวง