การนิเทศและติดตามจากศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีและคณะศึกษานิเทศก์

การนิเทศและติดตามจากศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีและคณะศึกษานิเทศก์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ขอขอบคุณท่าน ผอ.กลุ่มส่งเสริมเอกชนและคณะศึกษานิเทศก์ ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบปีการศึกษา 2565และมาตรการการป้องกันโควิด – 19