ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ช่วงบ่ายวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ได้ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษา