พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม

พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์จัดพิธีเปิด และแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์เป็นประธานในพิธี พิธีการดำเนินไปอย่างสง่างามสมเกียรติ อาศัยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน สุดท้าย ยังได้มีการร่วมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ภายใต้อุดมการณ์ประจำปีที่ว่า ทำทุกอย่างด้วยความรัก “ DO ALL THINGS WITH LOVE ” พร้อมทั้งซิสเตอร์ได้ให้โอวาท เพื่อให้นักเรียนนำข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติ