“เยาวชนไทย ร่วมต้านภัย ยาเสพติด”

“เยาวชนไทย ร่วมต้านภัย ยาเสพติด”

เช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ตัวแทนคณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นโครงการที่ได้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายพงษ์พิพัฒน์ โคตรกำกับ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นประธานในพิธี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดำเนินการด้วยการกล่าวเปิดพิธี ต่อด้วยการเดินขบวนรอบหมู่บ้าน การมอบเกียรติบัตร และจบด้วยการกล่าวปิดพิธี