สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น”พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031