โครงการการพัฒนาเครือข่ายสันติวัฒนธรรม

โครงการการพัฒนาเครือข่ายสันติวัฒนธรรม

ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นำโดยซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ และคุณครูวาสนา ดงยะโสภา เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายสันติวัฒนธรรมอุดรธานี เมืองต้นแบบอัตลักษณ์ร่วมพหุวัฒนธรรม” ผู้รับผิดชอบโครงการคือ อาจารย์ประวีณ ประพฤติชอบ ซึ่งโครงการนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทางพหุวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการสันติ วัฒนธรรม เพื่อนำเสนอการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม ของคนใน จังหวัดอุดรธานี ผ่านการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031