การแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ส่งตัวแทนนักเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โรงเรียนภายในตำบลโพนสูง เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา