วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีวจนพิธีกรรมถวายคำภาวนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมระลึกถึงคุณงามความดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร