บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง นำโดยนางสาววาสนา ภูสาธง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาววัชราภรณ์ พระโรจน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5