กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้มีพิธีเปิดกิจกรรมในช่วงเช้าโดยมีซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศกล่าวเปิดและรับการรายงานจากครูลัดดาพร สุรวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงจุดประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู้จักสังเกต สร้างทักษะพื้นฐานต่าง ๆ มีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของลูกเสือ เนตรนารีได้ จากนั้น ได้ส่งนักเรียนออกเดินทางโดยแบ่งเส้นทางให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้น มีกิจกรรมฐานเป็นระยะ ระหว่างการเดินทางมีคณะครูติดตามนักเรียน และจัดกิจกรรมในจุดที่กำหนดพร้อมทั้งรับประทานอาหารเที่ยงที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมให้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน หลังจากกิจกรรมสันทนาการได้เดินทางกลับโรงเรียนอย่างปลอดภัย และลอดปากเสือเป็นจุดสิ้นสุดกิจกรรมการเดินทางไกลในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมกับคณะครูที่ได้จัดเตรียมอย่างเต็มที่ และดูแลนักเรียนตลอดวัน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031