กิจกรรมสีเขียว

กิจกรรมสีเขียว

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี 2023 ในหัวข้อ Be active yeast in society “ การเป็นเชื้อแป้งที่ดีในสังคม” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเน้นให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของบุคคลตัวอย่างที่ดี ที่นักเรียนจะนำมาเป็นตัวอย่างโดยปฏิบัติตามหัวข้อ Be Humen หมายถึง การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

slot gacor malam ini toto88 Toto88