กิจกรรมสีเขียว

กิจกรรมสีเขียว

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี 2023 ในหัวข้อ Be active yeast in society “ การเป็นเชื้อแป้งที่ดีในสังคม” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเน้นให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของบุคคลตัวอย่างที่ดี ที่นักเรียนจะนำมาเป็นตัวอย่างโดยปฏิบัติตามหัวข้อ Be Humen หมายถึง การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031