กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาจีน

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาจีน

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ประธานในพิธี โดยมีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยสันตพล ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนให้นักเรียนแสดงออกทางวัฒนธรรมของเจ้าภาษาได้อย่างถูกต้อง นักเรียนให้ความสนใจ สนุกสนานและได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนขอขอบคุณ  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยสันตพลทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับนักเรียนในครั้งนี้

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031