นิเทศติดตามโรงเรียน SMT

นิเทศติดตามโรงเรียน SMT

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ยินดีต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญ โรงเรียน SMT สสวท. นำโดย นายณัฐชา ทัศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนทมป่าข่า ประธานคณะกรรมการ นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.2 นางนันทิยา พิทักษ์รัตนชลม์ ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านปะโค ที่ได้เดินทางมานิเทศติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐาน สสวท. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ด้านครูวิทยาศาสตร์ และด้านครูเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนคุณภาพและแบบอย่างในการดำเนินการ ได้ให้คำแนะนำอย่างเป็นกัลยาณมิตรเพื่อก้าวเดินที่มีคุณภาพของโรงเรียน คณะครูและนักเรียนต่อไป ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031