กิจกรรมฐาน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมฐาน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในวันที่ 15 กันยายน 2566 นักเรียนชั้นมัธยม ม.1/1 ห้องเรียน MESC โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Walk Rally) ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้คิดวิเคราะห์และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบและสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.โลกของแมลง 2. Microbiology 3. เปิดโลก DNA 4. เดินชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 5. มอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031