การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน พร้อมทั้งชี้แจง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่าง ๆ การพัฒนา ปรับปรุง และผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา อีกทั้ง รายงาน SAR ประจำปี 2561 ซึ่งการประชุมได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยดี อาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย