เปิดหมู่บ้านคุณธรรม

เปิดหมู่บ้านคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์จัดพิธีเปิด และแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจาก มาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ ดังนี้
นายวิรัตน์ ชีพจำเป็น กำนันตำบลโพนสูง
นายสุรชัย โสภาลุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
นายรำเพย ดวงดุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
นายทินกร ม่วงมีรส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 
นายเวชวิทย์ เทพเมืองไพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
นางรุ่งฤดี โยธาศรี ได้มาร่วมเป็นเกียรติในการมอบสัญลักษณ์ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในบรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนทุกคน พิธีดำเนินไปอย่างสง่างามสมเกียรติ อาศัยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนทุกคน สุดท้าย ยังได้มีการร่วมติดสัญลักษณ์การร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน ภายใต้อุดมการณ์ประจำปีนี้ที่ว่า “ร่วมใจ สร้างความสุขแท้ แก่สังคม”