โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ นำโดยคุณครูสามารถ ไทยลำภู พร้อมกับตัวแทนนักเรียน 20 คน ได้เข้าร่วมเดินขบวนในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับทุกภาคส่วน เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี และแสดงพลังกลุ่มในการเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิต ละเว้นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสังคม