โครงการ To be number one

โครงการ To be number one

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดให้มีการพบปะนักเรียนกลุ่มแกนนำในโครงการ To be number one ซึ่งมีสมาชิกเบื้องต้น 50 คน โดยมีคุณครูภัคณิชา จันวิเศษ และคุณครูวัลลดา วาจารัตน์ รับผิดชอบกิจกรรม โอกาสนี้ คุณหมอมานิจ คงแถลง ได้มาเยี่ยมและชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนในหลายประเด็น เช่น จากคำขวัญที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มีความหมายคือ การเป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้ เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝนและทำจนเป็นผลสำเร็จได้ ทำแล้วมีความสุข มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ และเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เสพหรือกลุ่มเสี่ยง แต่เป็นเยาวชนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ และยินดีสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับสังคม