กิจกรรมเทิดเกียรติพระสันตะปาปา

กิจกรรมเทิดเกียรติพระสันตะปาปา

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุของค์ปัจจุบันของพระศาสนจักรคาทอลิก ผู้เป็นดังเสียงของมโนธรรมให้กับสังคม และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยมีซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี เป็นประธานและให้ข้อคิดที่นำมาจากคำสอนของพระสันตะปาปา คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการรักษาความสะอาดในโรงเรียน ทิ้งขยะให้เป็นที่ ลดการใช้พลาสติก ร่วมเป็นหนึ่งกับประชาคมโลก เพื่อดูแลรักษาสิ่งสร้างในโลกใบนี้ ให้ดีที่สุด