ประชุมหมู่คณะผู้อบรม

ประชุมหมู่คณะผู้อบรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะซิสเตอร์ได้จัดประชุมหมู่คณะผู้อบรม ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ร่วมงาน ศิษย์เก่า ได้มาร่วมกันตอบคำถามเตรียมการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับโลก ครั้งที่ 24 คำตอบต่างๆจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับสมัชชาต่อไป เพื่อความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาสังคมที่เราอยู่ให้น่าอยู่มากขึ้น