UD NEW GEN 2019 DONBOSCO

UD NEW GEN 2019 DONBOSCO

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ในโครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0 ร่วมในกิจกรรมพบเพื่อนต่างชาติ นำโดยคุณครูอลิษา โยกมา และนักเรียนแกนนำ เป็นประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปลูกฝังเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะด้านภาษาให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น