สารผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2561

สารผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2561

สวัสดีค่ะ ผู้ปกครองที่เคารพทุกท่าน

ซิสเตอร์ขอร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่สามารถจบการศึกษาในปี 2561 อย่างดี ตลอดปีที่ผ่านมาได้เห็นถึงความพยายาม มานะอุตสาหะของนักเรียน  นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และโดยเฉพาะในด้านคุณลักษณะ ตามเอกลักษณ์นักเรียนวิสุทธิวงศ์ มีความขยัน ศรัทธา ร่าเริง ตามวัย สถานศึกษาแห่งนี้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนทุกคนให้เติบโตขึ้นมีความพร้อมสู่สังคมอย่างครบทุกด้านทุกมิติชีวิต ภารกิจของโรงเรียนจะสำเร็จไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการติดตามดูแลบุตรหลานเพื่อเตรียมพวกเขาให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ซิสเตอร์ถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในความช่วยเหลือและร่วมมือกับโรงเรียนอย่างดีเสมอมา สุดท้ายขอฝากข้อคิดสั้น ๆ จากจดหมายของคุณพ่อบอสโก(ผู้ตั้งคณะ) ที่ได้เขียนถึงเด็ก ๆ ของท่านว่า “พ่อมีความปรารถนาเพียงอย่างเดียว นั่นคือ อยากเห็นพวกลูกมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า” ซึ่งหมายถึงเจตนาที่บริสุทธิ์ จริงใจ เพราะการอบรมจะไม่เกิดขึ้นหากผู้อบรมขาดความรักเอาใจใส่ต่อเด็กอย่างแท้จริง การอบรมให้เด็ก ๆ  สามารถเจริญชีวิตอย่างมีความสุข สมเกียรติ สมศักดิ์ศรีในสังคม ควบคู่กับการรักษาชีวิตด้านคุณธรรมให้ดีงามเสมอจึงเป็นหน้าที่ของนักอบรมทุกคน ขอพระอวยพรทุกคนค่ะ

ด้วยความเคารพ

     ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน