การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลโพนสูงและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น(STOP TEEN MOM) ประจำปี 2562