ทัศนศึกษามัธยม ปีการศึกษา 2562

ทัศนศึกษามัธยม ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซิสเตอร์ คุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เรื่องราวที่ปรากฏในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งนี้ ทุกส่วนล้วนเป็นเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวพันกับชีวิตไม่ทางตรงก็ทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการเข้ามาเรียนรู้และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นอกเวลาเรียนของนักเรียนที่สามารถเข้ามาหาความรู้ได้