ทัศนศึกษาประถมปลาย ปีการศึกษา 2562

ทัศนศึกษาประถมปลาย ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นสนใจเรียนรู้ เพิ่มทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข